Vedtægter

Vedtægter Bryggens Kor 6 marts 2018 1
Vedtægter for Bryggens Kor
Vedtaget på ordinær generalforsamling 6. marts 2018
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Bryggens Kor.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens formål er at udøve kormusik med henblik på at: fremme
kormedlemmernes musikalske udvikling samt fællesskabet på Islands Brygge for
skolebørn og voksne, afholde koncerter, samt i øvrigt at deltage i lokalområdets kulturliv.
Foreningen tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, der tilslutter sig foreningens
formål.
§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Foreningen kan efter beslutning på generalforsamlingen tilslutte sig foreninger eller
sammenslutninger, der understøtter foreningens formål.
§ 4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og
vedtægter.
Stk. 2. Korlederen og bestyrelsen fastsætter en øvre grænse for korets størrelse og en
retningsgivende balance imellem stemmegrupperne. I perioder, hvor koret når eller
overstiger denne størrelse, vil der kun kunne opnås medlemskab i forbindelse med afgang
fra koret og da kun med udgangspunkt i fordelingen mellem stemmegrupper. Der føres en
venteliste fordelt på stemmegrupper.
Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes for en halvårssæson ad gangen på foreningens
generalforsamling. Medlemskontingent udregnes separat for hhv. børne-, ungdoms- og
voksenkor. Flg. medlemmer betaler ikke kontingent: formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Forfaldsdato for kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen vil kunne ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen eller
ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til disse vedtægter.
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved opslag på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent
indenfor det sidste halvår før generalforsamlingen holdes.
Vedtægter Bryggens Kor 6 marts 2018 2
Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte
medlemmer. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem af foreningen fremsætter
ønske om det.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter: 1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning, herunder
– Året der gik
– Det kommende år
3. Korlederens beretning, herunder
– Året der gik
– Det kommende år
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forslag til budget for det kommende
år.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg i henhold til § 6, stk. 2.
8. Eventuelt
Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid kræves indkaldt af:
– Formanden
– 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
– Skriftligt af 1/3 af korets medlemmer.
og skal indkaldes senest 14 dage efter, at der er stillet krav herom.
§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af Formand,
næstformand, kasserer, evt. sekretær samt op til 5 menige bestyrelsesmedlemmer valgt. I
alt maks. 8 personer.
Stk. 2. Formand, næstformand, kasserer samt op til 5 menige bestyrelsesmedlemmer
vælges på generalforsamlingen. En sekretær kan udpeges af bestyrelsen blandt de
menige medlemmer, hvis denne finder det nødvendigt.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, med forskudt valgperiode for
halvdelen af bestyrelsen. I lige år er formand, samt tre menige bestyrelsesmedlemmer på
valg. I ulige år er næstformand, kasserer og to menige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Såfremt et af disse medlemmer udtræder inden valgperiodens udløb, konstitueres en ny
fra bestyrelsen til at færdiggøre perioden.
Stk. 4. På generalforsamlingen vælges, når disse er på valg:
• Formand
• Næstformand
• Kasserer
• Menige bestyrelsesmedlemmer
Stk. 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan indgå samarbejde med et
oplysningsforbund om aftenskolen.
Vedtægter Bryggens Kor 6 marts 2018 3
Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger korleder og evt. andet personale. Korleder kan
inviteres til bestyrelsesmøder.
Stk. 7. Beslutning om korets offentlige fremtræden træffes af bestyrelsen i samråd med
korlederen.
Stk. 8. Bestyrelsen har til opgave at bidrage til skabelse af et inspirerende kormiljø
gennem afholdelse af musikalske og sociale arrangementer for koret, evt. i samarbejde
med andre kor, foreninger, institutioner m.v.
Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer.
Stk. 10. Der tages referater af bestyrelsesmøder. Referatet skal foreligge senest 14 dage
efter mødet og bekendtgøres for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside.
Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens
stemme afgørende.
Stk. 12. Formanden leder bestyrelsesmøder og i dennes fravær næstformanden.
§ 7 Korlederen
Stk. 1. Korlederen har ansvaret for den musikalske ledelse af koret og har ansvar for og
beslutter repertoirevalg og udarbejder koncertprogrammer i samråd med bestyrelsen.
§ 8 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
Stk. 3. Revisor udpeges af bestyrelsen, revisoren kan være medlem af koret dog ikke af
bestyrelsen.
Stk. 4. Regnskab påtegnet af foreningens revisor bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
§ 9 Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses
fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 10 Hæftelse
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 11 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når følgende to
betingelser er opfyldt:
– mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen
– 1/2 af de fremmødte stemmer for forslaget, med undtagelse af § 11 og § 12 som skal
vedtages med 2/3 flertal.
Stk. 2. Er mindre end halvdelen af medlemmerne til stede på generalforsamlingen kan
vedtægtsændringer efterfølgende vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med et
flertal på 2/3 af de fremmødte.
Vedtægter Bryggens Kor 6 marts 2018 4
§ 12 Opløsning
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue og øvrige ejendele går ved opløsning af foreningen til
aktiviteter i Københavns Kommune, der er i overensstemmelse med foreningens formål.
Det er den opløsende generalforsamling der beslutter hvordan foreningens midler
fordeles.
Vedtægten er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. december 2015 og
træder i kraft fra denne dato.