Vedtægter Bryggens Kor godkendt ved generalforsamling marts 2019

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Bryggens Kor.
Stk. 2. Foreningen er stiftet 2015
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens formål er at udøve kormusik med henblik på at:
• Gennem ugentlig øvning at fremme kormedlemmernes musikalske udvikling samt
højne fællesskabet og det sociale liv i koret.
• Afholde koncerter.
• Deltage i lokalområdets generelle kulturliv.
Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og
tage et aktivt medansvar i foreningen.

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Bryggens Kor er medlem af KOR 72

§ 4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle, der har betalt kontingent og som kan
tilslutte sig foreningens formål og vedtægter – se dog §4 stk. 3 mht. kontingentfrie
medlemmer.
Stk. 2. Korlederen og bestyrelsen fastsætter en øvre grænse for korets størrelse og en
retningsgivende balance imellem stemmegrupperne. I perioder, hvor koret når eller
overstiger denne størrelse, vil der kun kunne opnås medlemskab i forbindelse med afgang
fra koret og da kun med udgangspunkt i fordelingen mellem stemmegrupper. Der føres en
venteliste fordelt på stemmegrupper.
Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes for en halvårssæson ad gangen på foreningens
generalforsamling.
Det fastsatte beløb kan øges med 10% uden afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling i det tilfælde, at udgifter til lønninger eller husleje overstiger budget.
Forfaldsdato for kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Flg. medlemmer betaler ikke kontingent: formand og kasserer. Disse betragtes dog stadig
som fuldgyldige medlemmer af foreningen.
Vedtægter Bryggens Kor godkendt ved generalforsamling marts 2019 2 af 5
Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til et af foreningens
bestyrelsesmedlemmer. Der kan ikke kræves tilbagebetaling af medlemskontingent.
Stk. 5. Bestyrelsen vil kunne ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen, som
ikke har betalt kontingent eller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til disse
vedtægter. Evt. beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Det pågældende medlem
har mulighed for at gøre indsigelse til generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, Facebookside og via mail.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent
indenfor det sidste halvår før generalforsamlingen holdes. Stemmeret har også de i §4,
stk. 3. nævnte kontingentfrie medlemmer fra bestyrelsen. Afstemninger ved
generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem af foreningen fremsætter ønske herom.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning, herunder
a. Året der gik
b. Det kommende år
5. Korlederens beretning, herunder
a. Året der gik
b. Det kommende år
6. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
7. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Indkomne forslag.
10.Valg i henhold til § 6, stk. 1 og 2.
11.Evt. valg/nedsættelse af udvalg
12.Eventuelt
Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Se dog
Vedtægter Bryggens Kor godkendt ved generalforsamling marts 2019 3 af 5§11, stk. 1. vedr. vedtægtsændringer.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af:
1. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
2. kormedlemmer, hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden en måned fra henvendelsen hvis et
af de to ovenstående forudsætninger er gældende. Indkaldelse skal være med dagsorden
og med mindst 14 dages varsel.

§ 6 Foreningens bestyrelse og daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af min. 5
medlemmer.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt medlemmerne og varetager
medlemmernes interesse mellem generalforsamlingerne.
Herudover kan ved generalforsamlingen også vælges 2 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 2
menige medlemmer.
Stk. 3. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år
Stk. 4. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år
Stk. 5. Formand og kasserer må ikke være samme person
Stk. 6. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens
stemme afgørende.
Stk. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger korleder og evt. andet personale. Korleder kan
inviteres til bestyrelsesmøder.
Stk. 10. Beslutning om korets offentlige fremtræden træffes af bestyrelsen i samråd med
korlederen.
Stk. 11. Bestyrelsen har til opgave at bidrage til skabelse af et inspirerende kormiljø
gennem afholdelse af musikalske og sociale arrangementer for koret, evt. i samarbejde
med andre kor, foreninger, institutioner m.v.
Vedtægter Bryggens Kor godkendt ved generalforsamling marts 2019 4 af 5
Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer.
Stk. 13. Der tages referater af bestyrelsesmøder. Referatet skal foreligge senest 14 dage
efter mødet og sendes til bestyrelsens medlemmer. Vigtige og relevante informationer
bekendtgøres for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside, Facebookside,
mail eller i plenum.
Stk. 14. Formanden leder bestyrelsesmøderne og i dennes fravær næstformanden.

§ 7 Korlederen
Stk. 1. Korlederen har ansvaret for den musikalske ledelse af koret og har ansvar for og
beslutter repertoirevalg og udarbejder koncertprogrammer.

§ 8 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
Stk. 3. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til
medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
Stk. 4. Revisor udpeges af bestyrelsen, revisoren kan være medlem af koret dog ikke af
bestyrelsen.
Stk. 5. Regnskab påtegnet af foreningens revisor bekendtgøres på foreningens
hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
revision kan finde sted når/hvis revisoren ønsker det.

§ 9 Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for
bestyrelsen i fællesskab, eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og
netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.
Stk. 4. Ved beløb under 1000 kr. kan kassereren alene underskrive

§ 10 Hæftelse
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Vedtægter Bryggens Kor godkendt ved generalforsamling marts 2019 5 af 5

§ 11 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når et flertal på 2/3
af generalforsamlingens fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 12 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til almennyttige
formål i forbindelse med Bryggens kulturliv