Vedtægter for Bryggens Kor
Godkendt ved generalforsamling 7. februar 2023

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Bryggens Kor.
Stk. 2. Foreningen er stiftet 2015
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens formål er at udøve kormusik med henblik på at:
Gennem ugentlig øvning at fremme kormedlemmernes musikalske udvikling samt højne fællesskabet og det sociale liv i koret.
Afholde koncerter.
Deltage i lokalområdets generelle kulturliv.
Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et aktivt medansvar i foreningen.
§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Bryggens Kor er medlem af KOR 72
§ 4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle, der har betalt kontingent og som kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter – se dog §4 stk. 3 mht. kontingentfrie medlemmer.

Stk. 2. Korlederen og bestyrelsen fastsætter en øvre grænse for korets størrelse og en retningsgivende balance imellem stemmegrupperne. I perioder, hvor koret når eller overstiger denne størrelse, vil der kun kunne opnås medlemskab i forbindelse med afgang fra koret og da kun med udgangspunkt i fordelingen mellem stemmegrupper. Der føres en venteliste fordelt på stemmegrupper.

Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes for en halvårssæson ad gangen på foreningens generalforsamling.
Det fastsatte beløb kan øges med 10% uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i det tilfælde, at udgifter til lønninger eller husleje overstiger budget.

Forfaldsdato for kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Flg. medlemmer betaler ikke kontingent: formand og kasserer. Disse betragtes dog stadig som fuldgyldige medlemmer af foreningen.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Der kan ikke kræves tilbagebetaling af medlemskontingent.

Stk. 5. Bestyrelsen vil kunne ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen, som ikke har betalt kontingent eller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til disse vedtægter. Evt. beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Det pågældende medlem har mulighed for at gøre indsigelse til generalforsamlingen.
§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens Facebookside og via mail.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent indenfor det sidste halvår før generalforsamlingen holdes. Stemmeret har også de i §4,
stk. 3. nævnte kontingentfrie medlemmer fra bestyrelsen. Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem af foreningen fremsætter ønske herom.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning, herunder
Året der gik
Det kommende år
Korlederens beretning, herunder
Året der gik
Det kommende år
Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelse i henhold til § 6, stk. 1 og 2
Valg af revisor og mindst en revisorsuppleant
Evt. valg/nedsættelse af udvalg
Eventuelt

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Se dog §11, stk. 1. vedr. vedtægtsændringer.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af:
2 bestyrelsesmedlemmer i forening
kormedlemmer, hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden en måned fra henvendelsen hvis et af de to ovenstående forudsætninger er gældende. Indkaldelse skal være med dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

§ 6 Foreningens bestyrelse og daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af min. 4 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt medlemmerne og varetager medlemmernes interesse mellem generalforsamlingerne.
Herudover kan ved generalforsamlingen også vælges 2 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 1 menigt medlem.

Stk. 3. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år

Stk. 4. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år

Stk. 5. Formand og kasserer må ikke være samme person

Stk. 6. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Stk. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger korleder og evt. andet personale. Korleder kan inviteres til bestyrelsesmøder.

Stk. 10. Beslutning om korets offentlige fremtræden træffes af bestyrelsen i samråd med korlederen.

Stk. 11. Bestyrelsen har til opgave at bidrage til skabelse af et inspirerende kormiljø gennem afholdelse af musikalske og sociale arrangementer for koret, evt. i samarbejde med andre kor, foreninger, institutioner m.v.

Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer.

Stk. 13. Der tages referater af bestyrelsesmøder. Referatet skal foreligge senest 14 dage efter mødet og sendes til bestyrelsens medlemmer. Vigtige og relevante informationer bekendtgøres for foreningens medlemmer på foreningens Facebookside, mail eller i plenum.

Stk. 14. Formanden leder bestyrelsesmøderne og i dennes fravær næstformanden.
§ 7 Korlederen
Stk. 1. Korlederen har ansvaret for den musikalske ledelse af koret og har ansvar for og beslutter repertoirevalg og udarbejder koncertprogrammer.
§ 8 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamling.

Stk. 4. Revisor vælges på den årlige generalforsamling. Revisoren kan være medlem af koret, dog ikke af bestyrelsen.
Stk. 5. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt revision kan finde sted når/hvis revisoren ønsker det.
§ 9 Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller ved en af disses fravær af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under 1000 kr. kan kassereren alene underskrive

§ 10 Hæftelse
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktuelle formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 11 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
§ 12 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til almennyttige formål i forbindelse med Bryggens kulturliv